دغفل

.

2023-06-08
    وجحدوا بها و استیقنتها ظلما و علوا